ALGEMENE VOORWAARDEN

Magda van Ginkel

Eerste Hulp Bij Chaos

Artikel 1     Definities en algemeen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Dienstverlener: de professional organizer en coach als hierboven genoemd.

Opdrachtgever: de wederpartij van de dienstverlener.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle voorstellen, offertes en overeenkomsten van of met Magda van Ginkel en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen dienstverlener en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Dienstverlener en opdrachtgever treden in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 2     Offertes, opdrachtbevestigingen en totstandkoming overeenkomst

De prijs van het intakegesprek en de onkosten voor het vervoer worden op voorhand door dienstverlener meegedeeld. Na dit oriënterend gesprek van +/- 1uur, wordt een vrijblijvend voorstel van werkwijze, plan van aanpak en/of offerte gedaan.

Dit voorstel/deze offerte is gebaseerd op de bij dienstverlener beschikbare informatie.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het voorstel, het plan van aanpak of de offerte bevestigt en aanvaardt en dit door dienstverlener wordt ontvangen. Bij particulieren komt de overeenkomst tot stand door mondeling of schriftelijke afspraak of doordat opdrachtgever toestaat dat dienstverlener met het begeleidingstraject begint.

Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld.

Artikel 3     Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener Magda van Ginkel bepaalt de wijze waarop haar inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Zij voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Het tijdsbestek en de frequentie van de werkafspraken waarbinnen de opdracht wordt vervuld, wordt in overleg overeengekomen.

De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Magda van Ginkel al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat dienstverlener is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dienstverlener kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4     Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Magda van Ginkel is verplicht tot geheimhouding tegenover derden , die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

In geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Magda van Ginkel zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen of vermeden. 

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend en toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 5     Tarieven, declaratiebedrag en kosten

Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Magda van Ginkel.

Werkzaamheden worden op basis van het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht. Zijn er vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Magda van Ginkel gebruikelijke methoden.

Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Magda van Ginkel reis- en/of verblijfskosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6     Betaling en betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen te geschieden contant en onmiddellijk na ieder begeleidingsmoment of binnen 30 dagen na ontvangst van een door dienstverlener opgestelde en bezorgde factuur op een door dienstverlener aangegeven bankrekening.

Bij geen of niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd overeenkomend met de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbaar bedrag wordt berekend vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van voldoening van het volledige bedrag. Indien Magda van Ginkel haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten welke met het incasso gemoeid zijn, verschuldigd.  

Artikel 7     Aansprakelijkheid

Dienstverlener Magda van Ginkel heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat zij zich ten alle tijden maximaal inspant om te werken binnen de grenzen van haar competentie.

Magda van Ginkel is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Magda van Ginkel. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij dienstverlener heeft gemeld.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Magda van Ginkel of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Magda van Ginkel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van Magda van Ginkel voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8     Duur en beëindiging

Een overeenkomst voor een organizing- of coaching traject kan na onderling overleg door beide partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

Magda van Ginkel heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Magda van Ginkel is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

Artikel 9     Tekortkomingen – afspraken verzetten

Magda van Ginkel behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Magda van Ginkel behoudt zich het recht afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen plaatsvinden op het gebied van organizing, coaching en persoonlijke groei.

Opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur is Magda van Ginkel gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Indien opdrachtgever niet aanwezig is voor een geplande afspraak, worden dezelfde tarieven gehanteerd en aangerekend.

Artikel 10   Eigendomsvoorbehoud

Alle door Magda van Ginkel geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van haar. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Bij niet betaling heeft Magda van Ginkel het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Magda van Ginkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Magda van Ginkel. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Magda van Ginkel deze verhalen op opdrachtgever.

Alle door Magda van Ginkel verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Magda van Ginkel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Dienstverlener behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht worden gebruikt.   

Dienstverlener behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11   Klachtenprocedure

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Magda van Ginkel. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Magda van Ginkel in staat is adequaat te reageren.

Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij dienstverlener aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

Indien een klacht gegrond is, zal Magda van Ginkel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Magda van Ginkel slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 12   Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst, offerte en opdracht tussen dienstverlener en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever worden beslecht door een bevoegd rechter.